Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar

Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar man svårigheter som har sin grund i hur hjärnan
arbetar och fungerar. De ger sig till känna under barndomen och påverkar individens vardag i betydande
grad. Gemensamma drag är inlärningsproblem och svårigheter i det sociala samspelet, men det råder
stora variationer när det gäller graden av störning och hur den kommer till uttryck.
Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar används idag för diagnoser och
tillstånd såsom ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, autism,
Aspergers syndrom, språkstörningar, dyslexi och
tvångssyndrom. Funktionsnedsättningarna är närbesläktade
och överlappar ofta varandra.


Vilken sorts svårigheter gäller det?
Många av dem som får en neuropsykiatrisk diagnos har
större problem än andra inom följande
områden:
– att reglera sin uppmärksamhet
– impulskontroll och aktivitetsnivå
– att samspela med andra människor
– inlärning och minne
– att uttrycka sig i tal och skrift
– kontrollera motoriken
Dessa svårigheter har många människor i större eller
mindre grad. När svårigheterna är så stora att de kraftigt
påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera
i samhället blir de en funktionsnedsättning.


Hur kan det bli så?
Alla människor är olika. Vi är olika långa, har olika anletsdrag,
olika stora händer och fötter etc. På samma sätt
är vi olika inuti. Vissa människor är musikaliska, andra
inte. Det syns inte utanpå, det har med hjärnans funktion
att göra. På motsvarande sätt har vissa människor bättre
respektive sämre förutsättningar att reglera uppmärksamhet,
impulsivitet, aktivitetsnivå, socialt samspel
m.m. Vi föds med olika förmågor, som naturligtvis i
viss mån går att utveckla genom gynnsam miljö med
lagom och rätt stimulans, men förutsättningarna från